Lưu Kiều Oanh
Nguyễn Thị Phương Ly
Đoàn Thị Bích Thủy
Các hệ học
Trương Thị Hồng Nhung
Cơ sở 1 - Sinh Đàm
Lê Thị Hiền
Cở sở 3 - Linh Đàm
Nguyễn Thị Diệu
Cơ sở 2 - Linh Đàm
Nguyễn Thị Lan
Cơ sở 4 - Linh Đàm
Nguyễn Thị Ngân
cơ sở Định Công
Nguyễn Ngọc Hoa
Pre-K Assistant Teacher
Mrs. Elizabeth Strickland
Spanish Teacher